Välkommen till Fjälkinge Fotoklubb Kristianstad! Startsida Kalender Om föreningen Tävlingar Tävlingsresultat Styrelsen Bli medlem Medlemmarnas fotosidor Klubbens stadgar

Stadgar för Fjälkinge Fotoklubb Kristianstad

Reviderade 2022-02-22 § 1 Klubbens ändamål är att utveckla medlemmarnas kunskaper i fotografering och bildseende och främja den fotografiska konsten och genom aktiv fotografering dokumentera kulturen i bygden. Exempel: dokumentera miljöer som håller på att försvinna vilket kan gälla byggnader m.m. § 2 Klubben är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar och Skånes Fotoklubbar. § 3 Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande och fem styrelseledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För alla beslut krävs att minst hälften av de röstberättigade är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid epostomröstning eller per telefon. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid nästa styrelsemöte. Styrelsen får adjungera person(er) till styrelsen. Adjungerad har inte rösträtt men kan ges yttrande- och förslagsrätt. § 4 Den som delar klubbens målsättning samt är beredd att följa dessa stadgar äger rätt att bli medlem i klubben. § 5 Klubben ska ha minst två medlemsmöten per år men kan ha fler vid behov. Extra medlemsmöte kan utlysas efter styrelsebeslut eller på motiverad begäran av minst fem medlemmar. Kallelse till medlemsmöte skall utföras via digitala medier (e-post, hemsidan, Facebook) samt med brev till medlemmar utan tillgång till digitala medier § 6 Årsmötet skall hållas senast siste februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen presenteras under årsmötet. Motion från medlem till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över motion. § 7 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av dagordning. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning). 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter. 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 12. Val av föreningens ordförande. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Val av revisorer samt suppleant för dessa. 15. Val av tävlingsansvarig. 16. Val av valberedning. 17. Övriga frågor. § 8 Ordförande väljs årligen. Övriga mandattider skall vara två år. Tre ledamöter avgår ena året och de andra två året därpå. § 9 Årsavgiften skall vara betald till den 31 januari för att få rösta på årsmötet. Nya medlemmar erlägger årsavgiften vid inträdet. För medlem som går med efter 1 november gäller medlemsavgiften även kommande år. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma familj och är folkbokförda på samma adress, betalar en medlem full årsavgift och övriga halv årsavgift. Ungdomar som under året fyller högst 20 år betalar halv årsavgift. § 10 Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet för granskning. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. § 11 Kassören och ordföranden tecknar firman var för sig. Vid bankärenden krävs bara en firmatecknare för att representera föreningen. § 12 Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen ska ge förslag på nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela sittande styrelse sitt förslag. Sittande styrelse ger förslag till årsmötet på webmaster, almanacksansvarig och tävlingsansvarig. § 13 För klubbeslut erfordras enkel majoritet, undantag enligt nedan. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder. § 14 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. För giltighet krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får avges skriftligen av medlem eller av styrelsen. §15 Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras under ett ordinarie eller extra medlemsmöte. § 16 Extra årsmöte kan utlysas efter styrelsebeslut eller på motiverad begäran av minst fem medlemmar. Kallelse till extra årsmötet med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före mötet via digitala medier (e-post, hemsidan, Facebook) samt med brev till medlemmar utan tillgång till digitala medier. § 17 Förslag om föreningens upplösning får endast väckas till ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning av föreningen är giltigt endast om det har fattats vid två årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, och vid båda dessa möten har biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Beslutas om upplösning skall beslut också fattas om användningen av föreningens tillgångar till någon sammanslutning eller institution som främjar fotografins utveckling.

©Fjälkinge Fotoklubb

Fotoklubben för ALLA med kamera och fotointresse -oavsett kunskapsnivå!

Klubbens stadgar